Řád jídelny MŠ

Organizace provozu stravování

výdej dopolední svačinky probíhá v 8.20, odpolední svačinka se vydává v 14.20;

- při vyzvednutí dítěte po obědě si může zákonný zástupce odpolední svačinku vyzvednou z hygienických důvodů až v době vydávání odpoledních svačin a to od 14.20-14.45

- výdej obědu probíhá v době 11.20 – 12.00;

- potraviny se z jídelny MŠ nevynášejí;

- mimo jídelnu MŠ si strávník 1. den nemoci odnáší oběd v jídlonosiči, podobně bývalí zaměstnanci (důchodci), kteří mají nárok na oběd, přičemž těmto musí být výdej zajištěn mimo jídelnu, kde se stravují ostatní strávníci;

- dohled ve školní jídelně MŠ při stravování dětí mají učitelky MŠ;

- přihlašování obědů se provádí na začátku školního roku nebo v průběhu školního roku u vedoucí ŠJ;

- odhlašování obědů se hlásí kuchařce nebo vedoucí ŠJ telefonicky (571 442 825) nebo osobně nejpozději den předem do 13.00;

- stravné se vybírá zálohově 15. den v měsíci na měsíc následující prostřednictvím poštovní poukázky, převodem na účet školy, v hotovosti u vedoucí ŠJ nebo inkasem;

- nalévání polévky a dalšího jídla provádí kuchařka, strávník má možnost přídavku stravy, pitný režim je zajištěn po celý den pobytu dítěte v MŠ, po konzumaci oběda uloží strávník příbory do nádob a použité nádobí na stůl k tomu určený odkud je průběžně odnáší kuchařka do kuchyňky MŠ

- strávníci jsou povinni se řídit pokyny dohlížejících učitelek MŠ;

- strávníci jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování;

- problémy nebo připomínky k pokrmům strávník hlásí vedoucí ŠJ, kuchařce nebo dozorujícímu pedagogovi;

- mimořádný úklid jídelny během výdejní doby (rozbité nádobí, rozlité nápoje apod.) a za čistotu stolů během výdejní doby odpovídá uklízečka;

- úraz nebo nevolnost ve školní jídelně hlásí strávníci dohlížejícím učitelkám MŠ;

- připomínky rodičů ke stravování se podávají vedoucí ŠJ;

- jídelní lístek je vždy vyvěšen na nástěnce MŠ a na webových stránkách školy.

 

Kateřinice 1. září 2016


Radmila Vrajová,  vedoucí ŠJ

Dnes je:
Svátek má:
on-line škola