Zápis k předškolnímu vzdělávání

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín


ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

ve školním roce 2015/2016

se koná v úterý 28. dubna 2015 v budobě mateřské školy

od 9.30 do 12.30 hod.

 

K zápisu s sebou přineste rodný list dítěte a Váš občanský průkaz.

 

Vážení rodiče,

pro zjednodušení zápisu si můžete tiskopis žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání vyzvednou od 20. dubna v mateřské škole nebo si ho stáhnout zde.

Vyplněnou přihlášku s potvrzením o řádném očkování od dětského lékaře přinesete v den zápisu, tj. 28. dubna 2015.

Podmínky a kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2015/2016 jsou vyvěšeny v mateřské škole a na úřední desce obecního úřadu.

 

Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín (dále jen škola), stanoví následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v případech, kdy počet žádostí o přijetí, podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí, které lze přijmout.

Kritéria pro přijetí se řídí ustanoveními § 34 a 165 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, a vyhlášky č. 14/2005 Sb.

 

Základní ustanovení:

  1. O přijetí dítěte rozhoduje ředitelka školy spolu s vedoucí učitelkou mateřské školy.
  2. Škola přijímá děti od 3 let. Mladší děti mohou být pro daný školní rok zapsány tehdy, dosáhnou-li uvedeného věku nejpozději 31. 12. daného kalendářního roku.
  3. Mimo termín oficiálního zápisu budou děti přijímány pouze v případě volné kapacity.
  4. Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., tzn. že rozhodnutí o přijetí již nebude zasíláno písemně, ale bude oznámeno:

 

Rozhodnutí bude vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den 7. 5. 2015.

Rozhodnutí o nepřijetí obdrží rodič písemně na adresu uvedenou v přihlášce, do 30 dnů od data zápisu. Případný nesouhlas s rozhodnutím ředitelky lze uplatnit do 15 dnů ode dne rozhodnutí, a to písemnou formou krajskému úřadu prostřednictvím ředitelky školy.

Přijímány jsou přednostně dle následujících zásad:

1. děti v posledním roce před zahájením školní docházky a děti s odkladem školní docházky;

2. děti s bydlištěm v Kateřinicích;

3. děti od 4 let, následně děti od 3 let;

4. děti, které mají v mateřské škole sourozence.

 

V případě dostatku volných míst může být přijato i dítě, které nesplňuje výše uvedená kritéria. K uvedeným kritériím je přihlíženo v daném pořadí, tj. od 1. po 4.

Děti jsou přijímány na tříměsíční zkušební dobu, která slouží k ověření schopností dítěte pobývat v kolektivu.

Rodiče k zápisu přinesou vyplněnou přihlášku s potvrzením od lékaře o řádném očkování dítěte, nahlásí rodné číslo dítěte a seznámí se s provozem MŠ.

O přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy po dohodě s vedoucí učitelkou MŠ v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění. Proti tomuto rozhodnutí se mohou rodiče odvolat prostřednictvím ředitelky školy ke KÚ Zlínského kraje.

Dnes je:
Svátek má:
on-line škola